“Yarnnakarn Art & Craft Studio”

“You can fall in love with ‘Yarnnakarn’ only once, because you will never want to
come back from this realistic dream.” Yarnnakarn Art&Craft Studio makes wishful
ceramic crafts. These naturalistic pieces can give a place a mythical yet calm atmosphere.
Their strong identity makes their crafts interesting and exceptional.

 
“คุณสามารถตกหลุมรัก ‘ยานณกาล’ ได้เพียงหนึ่งครั้ง เพราะเมื่อคุณหลงรักงานของ
พวกเขาแล้ว คุณจะไม่ต้องการออกจากความฝันที่อยู่ในโลกความจริงนั้นเลย” ยานณกาลเป็น
สตูดิโอผลิตงานเซรามิคที่มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านดีไซน์และการผลิต งานที่สื่อเรื่องราวจาก
ธรรมชาติเหล่านี้สามารถทำให้พื้นที่รอบๆอบอวลไปด้วยความน่าค้นหาและความสงบไป
พร้อมๆกัน

 
Original brand: Yarnnakarn Art & Craft Studio

Website: http://www.yarnnakarn.com/

Website: https://www.facebook.com/yarnnakarn/

Place to find: J.J. Market / O.D.S Siam Discovery

 

 

“Blog”


 

 

“Gallery”